Khóa học thiết kế website cơ bản HTML, CSS, Javascript – BOOTSTRAP – JQUERY

Bạn sẽ học được những gì?
– Sau khóa học này Bạn sẽ nắm vững các kỹ thuật Lập trình web với:

1 – Adobe Dreamweaver CC.
2 – Lập trình web với HTML & CSS.
3 – Lập trình web theo công nghệ CSS3.
4 – Lập trình web theo công nghệ HTML5
5 – Lập trình web theo công nghệ RWD (Responsive Web Design) để có thể chạy trên tất cả các thiết bị Desktop, Mobile & Tablet
6 – Lập trình web theo chuẩn CSS3 Media Query để có thể chạy trên tất cả các thiết bị Desktop, Mobile & Tablet
7 – Lập trình web với Javascript
8 – Lập trình web theo công nghệ BOOTSTRAP để có thể chạy trên tất cả các thiết bị Desktop, Mobile & Tablet
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Môn 1: Lập trình web HTML, CSS & cách sử dụng DREAMWEAVER căn bản
– Giới thiệu tất cả các thẻ HTML cơ bản dùng để thiết kế giao diện website.
– Giới thiệu kỹ thuật thiết kế giao diện website bằng thẻ DIV.
– Thiết kế và tạo hợp lệ cho biểu mẫu FORM của trang web.
– Giới thiệu kỹ thuật trang trí giao diện trang web bằng CSS2.
– Giới thiệu tất cả các kỹ thuật tạo menu cho website.
– Bài tập tổng hợp: Lập trình thiết kế hoàn chỉnh giao diện website bán hàng trực tuyến với đầy đủ các module.
Môn 2: Lập trình web bằng CSS3

– Trang trí giao diện web bằng CSS3 Borders và CSS3 Border Image.
– Trang trí giao diện web bằng CSS3 Box Shadow.
– Trang trí giao diện web bằng CSS3 Text Shadow.
– Trang trí giao diện web bằng CSS3 Gradient.
– Trang trí giao diện web bằng CSS3 Fonts.
– Trang trí giao diện web bằng CSS3 Backgrounds.
– Tạo hiệu ứng hoạt hình cho web bằng CSS3 Transitions.
– Tạo hiệu ứng hoạt hình cho web bằng CSS3 Animations.
– Thiết kế giao diện web bằng CSS3 Multiple Columns.
– Tạo giao diện web bằng CSS3 User Intreface.
– Bài tập tổng hợp: Lập trình thiết kế giao diện và tạo hiệu ứng cho website bằng CSS3.

Môn 3: Lập trình web bằng HTML5

– Giới thiệu ngôn ngữ HTML5.
– Cấu trức trang web HTML5.
– Sử dụng thẻ header và footer trong HTML5.
– Sử dụng thẻ nav để tạo menu cho website bằng HTML5.
– Sử dụng thẻ section, article, aside trong thiết kế giao diện website bằng HTML5.
– Sử dụng thẻ figure và figurecaption để chèn hình ảnh cho website bằng HTML5.
– Cách kết hợp thẻ Figure và CSS3 Transform để tạo hiệu ứng cho hình ảnh.
– Sử dụng thẻ audio và video để tạo âm thanh và video cho website.
– Sử dụng thẻ SVG để vẽ hình vector cho website.
– Sử dụng thẻ CANVAS để vẽ đồ hoạ cho website.
– Giới thiệu Geolocation HTML5 API để tạo bản đồ.
– Giới thiệu Web Storage: Session Storage và Local Storage.
– Giới thiệu Web SQL Database.
– Giới thiệu Web Workers.

Môn 4: Lập trình web bằng RWD (Responsive Web Design)
– Giới thiệu kỹ thuật lập trình thiết kế web theo công nghệ RWD.
– Giới thiệu CSS3 Media Queries.
– Bài tập tổng hợp: Lập trình thiết kế hoàn chỉnh giao diện website theo công nghệ RWD.
Môn 5: Lập trình web bằng Javascript
– Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình Javascript.
– Các hộp thoại cơ bản.
– Vị trí code javascript trong trang HTML
– Biến: khai báo, các giá trị…
– Hàm: cú pháp khai báo và khi được gọi.
– Cấu trúc điều khiển.
– Các đối tượng trong javascript.
– Một số phương thức cơ bản của đối tượng Math, String, Date.
– Một số phương thức cơ bản của đối tượng BOM, DOM
Môn 6: Lập trình web bằng Bootstrap imgnew
– Giới thiệu Bootstrap CSS Frameworks V3.3.4
– Hướng dẫn cách cài đặt và nhúng Bootstrap Frameworks vào website
– Tìm hiểu cấu trúc của Bootstrap CSS Frameworks
– Hướng dẫn sử dụng hệ thống lưới của Bootstrap (Bootstrap Grid System) để thiết kế giao diện web Responsive
– Hướng dẫn thiết kế bảng (Table) trong Bootstrap
– Hướng dẫn cách thiết kế biểu mẫu (Form) trong Bootstrap
– Hướng dẫn cách thiết kế nút (Button) trong Bootstrap
– Hướng dẫn cách hiển thị hình ảnh trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Helper classes Boostrap trong thiết kế giao diện web
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Typography Bootstrap trong thiết kế giao diện web
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Glyphicons Bootstrap trong thiết kế giao diện web
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Dropdown trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Button groups trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Button dropdowns trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Input groups trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Navs trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Breadcrumbs trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Pagination trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Labels trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Badges trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Jumbotron trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Page header trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Thumbnails trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Alerts trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Progress bars trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Media object trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần List group trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Panels trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Responsive embed trong Bootstrap
– Hướng dẫn sử dụng thành phần Responsive Wells trong Bootstrap
– Hướng cách sử dụng Bootswatch trong Bootstrap
– Hướng dẫn cách tùy biến hệ thống lưới Grid System Bootstrap dùng Pixel (không dùng %)
– Hướng dẫn cách sử dụng các Plugins Javascript trong Bootstrap: Carousel, Collapse, Buttons, Alert, Popovers, Tooltips, Tabs, ScrollSpy, Dropdowns, Modals vv…

0972 64 72 04

X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?